นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้รายอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้และช่วยให้บริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านให้การยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย
บริษัทใช้ คุกกี้ อย่างไร?
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น
เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจัดการโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของบริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเรียกดูให้กับท่าน
ประเภทของ คุกกี้ ที่บริษัทใช้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)
คุกกี้ที่ใช้สำหรับข้อมูลวิเคราะห์จะรวบรวมข้อมูลที่ทำให้บริการต่างๆ ทราบลักษณะการโต้ตอบของผู้ใช้กับบริการหนึ่งๆ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้บริการต่างๆ ปรับปรุงเนื้อหาและสร้างฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ดีขึ้น
คุกกี้บางรายการช่วยให้เว็บไซต์ทราบลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมกับเว็บไซต์ของตน ตัวอย่างเช่น Google Analytics ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์และแอปทราบลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับบริการ จะใช้คุกกี้ชุดหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลและรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์ไปยัง Google โดยไม่ระบุตัวตนผู้เข้าชม "_ga" คือคุกกี้หลักที่ Google Analytics ใช้ โดยจะช่วยให้บริการแยกผู้ใช้แต่ละคนออกจากกันได้และจะคงอยู่เป็นเวลา 2 ปี คุกกี้ "_ga" นี้ใช้โดยเว็บไซต์ที่ใช้งาน Google Analytics รวมถึงบริการของ Google
นอกจากนี้บริการของ Google ยังใช้คุกกี้ข้อมูลวิเคราะห์ดังกล่าว รวมถึงคุกกี้อื่นๆ เช่น "NID" ใน Google Search และ "VISITOR_INFO1_LIVE" ใน YouTube ด้วย
การจัดการคุกกี้
แม้ว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับ Cookies โดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้น Cookies หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน
นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอา Cookies จากไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ Cookies ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของ Cookies หรือการเอา Cookies ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browser) ของท่าน
ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งาน Cookies หรือเอา Cookies ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่างไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์